២០១៣

សកម្មភាព ២០១៣

សកម្មភាពដែលបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ ២០១៣

 • ប្រជុំបច្ចេកទេសអំពី ប្រព័ន្ធពត៌មាន ថ្ងៃទី១៣ ធ្នូ ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
 • អង្គសមាជ ថ្ងៃទី១៣ ធ្នូ ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
 • សិក្ខាសាលាបញ្ចប់វគ្គជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
 • សិក្ខាសាលា ថ្ងៃទី១៩-២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
 • ប្រជុំសមាជិកអង្គការSHPA ថ្ងៃទី១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 • សន្និបាតលើកទី២ ស្តីបណ្តុះបណ្តាលការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ថ្ងៃទី២០-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
 • សិក្ខាសាលាបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ជំនាន់ទី១ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
 • ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលើកទី ៧ ថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
 • សន្និបាត ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
  សំរាប់រូបថត សូមចុចៈ រូបថត
Updated: 26/06/2014 — 15:32
Social Health Protection Association © 2014 Login