២០១២

សកម្មភាព ២០១២

សកម្មភាពដែលបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ ២០១២

 1. សិក្ខាសាលាបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ជំនាន់ទី ១​ ថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 2. សិក្ខាសាលាពិនិត្យឡើងវិញការគាំពារសុខភាពសង្គមសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ថ្ងៃទី 18 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 3. ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលើកទី ៦ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈឯកសារ
 4. សិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើផែនការធុរៈកិច្ចសម្រាប់គម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៏ និង មូលនិធិសមធម៌សុខភាព ថ្ងៃទី ០៨-១០ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 5. សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់ការធ្វើផែនការធុរៈកិច្ចសម្រាប់គម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៏ និង មូលនិធិសមធម៌សុខភាព ថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 6. សិក្ខាសាលាស្តីអំពី វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនង និង ជំរុញការចូលជាសមាជិកធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៏ ថ្ងៃទី ១៩-២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 7. ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលើកទី ៥ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១២
  ​ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 8. សន្និបាតលើកទី១ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 9. ពិធីបើកដំណើរការសកម្មភាព អង្គការ SHPA ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 10. ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលើកទី ៤ ថ្ងៃទី ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២
 11. ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលើកទី ៣ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២
 12. ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់បណ្តាញគំរោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៏ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១២
  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចុចៈ ឯកសារ
 13. ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលើកទី ២ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១២
Updated: 26/06/2014 — 15:14
Social Health Protection Association © 2014 Login